SOSYAL HİZMETLER

KİMLER  SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ’NDEN SOSYAL YARDIM MAAŞI ALABİLİR?


  • Altmış yaşını tamamlamış, geçimini sağlayamayan veya kendilerine bakabilecek mali güce sahip çocukları olmayanlar;
  • Hasta ve özürlü olup bu durumlarının çalışmaya uygun olmadığını uzman Devlet Doktoru veya Sağlık Kurulu Raporuyla belgeleyen yoksullar;
  • Dul kalmış , evlenmemiş (gayri meşru çocuk dünyaya getiren ) , terkedilmiş, kocaları hapse mahkum olmuş , eşleri ve / veya küçük çocukları olması nedeniyle çalışması engellenen ve ekonomik yönden güçsüz olan kişilere Dairece yapılan  araştırma sonucu, Daire Müdürünün görüş ve tavsiyeleri alındıktan sonra, sosyal yardım bağlanabilir.

SOSYAL YARDIM MAAŞI  KİMLERE VERİLMEZ?

 • Saptanan yoksulluk ölçütleri üzerinde gelir getiren bir işte çalışanlara;
 • Otuz günden fazla yurt dışında kalanlara ; Ancak , yurda döndükten sonra Müdürlükçe yapılacak sosyal tahkikat sonucunda ilgili kişinin ekonomik durumunda olumlu yönde bir değişiklik olmadığının saptanması halinde sosyal yardım tekrar başlatılır.
 • Otuz günden fazla Devlet Hastanesinde yatılı tedavi gören yoksullara; Ancak Huzurevi , Kronik Hastalıklar Hastanesi, Barış Sinir ve Ruh Hastanesinde devamlı kalan muhtaçlara sosyal yardım yapılabilir.
 • Kendilerine bakabilecek veya halen bakmakta olan ve mali güce sahip yetişkin çocukları olanlara.
 • Sosyal Yardım Yasası  kapsamına girmek amacıyla taşınır veya taşınmaz malı ile gelir kaynaklarını başkalarına devredenlere

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSUNDA HANGİ EVRAKLAR İSTENİR?

 • KKTC kimlik kartı fotokopisi varsa TC kimlik kartı fotokopisi
 • Ayni hane içerisinde yaşayan eş / çocuk / yakınların Muhtardan ikamet belgesi.
 • Evlenme / boşanma / Ölüm belgesi
 • Kimlik kartı fotokopileri.
 • Sosyal sigortalardan maaş alıp almadığını göstereb belge.
 • KKTC/TC vatandaşları için SSK ve Bağ-Kur yatırımlarının olup olmadığını gösteren belge
 • Çocuk var ise doğum belgeleri
 • Öğrenci çocuk var ise doğum belgesi
 • Polis Muhaceret Dairesinden son beş yılın giriş çıkış dökümleri
 • Banka hesap numarası
 • İkişer adet vesikalık resim
 • Durumlarını bildiren dilekçe

KİMLER SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ’NDEN  ŞEHİT VE MALÜL YARDIMI ALABİLİR?

  • Şehitlerin dul eşleri  ile çocukları;
  • Malûller ile eşleri  ile çocukları;
  • Şehit ana ve babaları;
  • Şehit olan bir kadının, hayatını çalışarak temin edemeyecek durumda olduğunu Sağlık Kurulu raporu ile tevsik eden veya Sosyal Hizmetler Dairesince muhtaç kabul edilen kocası;
  • Yardıma hak kazanmış bir Malul veya Malul Gazinin ölümü halinde, geride bıraktığı eş ve çocukları
  • Şehit, hadise kurbanı ve malullerin çocuklarından:

  Kızlar: (i) Reşit olana kadar; veya (ii) Yüksek tahsilde ve bekâr ise 25 yaşına. kadar; veya (iii) Kazancı olmadığı takdirde evlenene kadar.

  Erkekler: (i) Reşit olana kadar, veya (ii) Yüksek tahsilde ise 25 yaşını doldurana kadar; veya (iii) Yardım aldığı sırada mevcut veya, husule gelen ve Sağlık Kurulu raporu i1e tevsik edilen akli veya bedeni bir arıza dolayısıyla çalışarak maişetini temin edemeyen ve ayrı geliri olmayanlar, sağlık durumları düzelene kadar; veya (iv) Hadiseler dolayısıyla, elde olmayan sebeplerden dolayı tahsile geç gidenler Komite tavsiyesi ile, 25 yaşını doldurduğu halde iki sene daha eklenmek suretiyle, faydalanabilirler.

HANGİ ŞARTLARDA ŞEHİT VE MALÜL YARDIMINDAN YARARLANILABİLİR?

 • Şehitlerin dul anaları ile kızlarının ve/veya koca ve babalarının muhtaç durumda olmaları;
 • Şehit eşlerinin şehit olan şahısla kanunen evli olup tekrar evlenmemiş bulunmaları. Ancak, tekrar evlenmiş fakat boşanmış olanlar bu haklardan yararlanmaya devam ederler, veya (c) Şehit, Malul, Malul Gazi eşleri çocukları ile Malul ve Malul Gazilerin başka kaynaktan gelirleri olması bu Yasanın öngördüğü yardımlardan yararlanmalarını ortadan kaldırmaz.
 • Yukarıda  belirtilenlere bakılmaksızın muhtaç durumda olup hayatını çalışarak temin edemeyeceğini Sağlık Kurulu  raporu ile tevsik edenlerin yaşları nazarı dikkate alınmadan yardımdan faydalanabilirler.
 • Yüksek tahsil dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haricinde bulunan çocuklara ve Sağlık Kurulu raporu ile tedavi maksadıyla veya Komitenin uygun göreceği herhangi bir sebep dolayısıyla geçici bir süre için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haricinde olanlara da yukardaki kriterlere . bakılmaksızın yardım yapılabilir.

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ’NE  BAĞLI KAÇ HUZUREVİ VARDIR?

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı bir adet huzurevi vardır. Lapta kentinde hizmet veren Huzurevi 45 kişi kapasitelidir. Uzun yıllar hizmet verilen binasının fiziki ömrünü tamamlaması ve verilen hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel oluşturduğu için 2011 yılında şu anda hizmet verilen Ayia Anastasia Otel’e taşınılmıştır. Huzurevi hizmetlerinin çağdaş bir şekilde yürütülmesi için  Lapta eski huzurevi binasının olduğu arazide yeni huzurevi hizmet binası proje çalışmaları halen devam etmektedir.

LAPTA  HUZUREVİ’NDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR?

Lapta Huzurevi’ne yerleştirilecek olan yaşlılarda,
 • Yatalak olmamak; devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma gereksinimi olmamak; beden fonksiyonlarında kendi gereksinimlerini karşılamasına engel olacak sakatlığı veya bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak;
 • Ruhsal sağlığı yerinde olmak;
 • Uyuşturucu madde kullanmamak;
 • Yeme, içme, tuvalet gibi günlük yaşam faaliyetlerini bağımsız yapabilecek nitelikte olmak şartları aranır. Huzurevine ücretli veya ücretsiz olarak kabul edilecek her yaşlı için, Sosyal Hizmet Memurlarınca Sosyal Tahkikat Formu doldurulur. Bu amaçla yapılan inceleme sonucunda, başvuran yaşlının sosyal ve ekonomik özellikleri, Huzurevine başvuru nedenleri, Huzurevinin bakımına uygun olup olmadığı, öncelikle alınmasının gerekip gerekmediği, gerekiyorsa nedenleri belirlenir.ve Daire tarafından değerlendirilir.

Ekonomik yönden yoksunluk içinde olan, kendisine yasal olarak bakmakla sorumlu yakını olmayan veya yasal olarak sorumlu yakını olup da ekonomik yönden güçsüz olan yaşlılar ücretsiz olarak huzurevine  kabul edilirler.
Ekonomik gücü yerinde olup sosyal yoksunluk içinde bulunan yaşlılar ise ücretli olarak kabul edilirler.
Huzurevi ücreti, Bakanlar Kurulunca her mali yılda saptanan ücretler üzerinden her ay peşin olarak yatak ve bakım masrafları  şeklinde alınır ve karşılığında Sosyal Hizmler Dairesi tarafından  makbuz verilir.

HUZUREVİ’NE BAŞVURACAKLARDA ARANAN  ŞARTLAR NELERDİR?

 • Yatalak olmamak; devamlı   yatarak  tıbbi tedavi ve bakıma gereksinimi olmamak;

 • Beden fonksiyonlarında kendi gereksinimlerini karşılamasına engel olacak sakatlığı veya bulaşıcı bir hastalığı bulunmamak;

 • Ruhsal sağlığı yerinde olmak;

 • Uyuşturucu madde kullanmamak

 • Yeme,  içme, tuvalet  gibi  günlük  yaşam  faaliyetlerini bağımsız  yapabilecek nitelikte olmak;

 • Sosyal  ve  Ekonomik  yönden  yoksunluk içinde bulunduğu  Sosyal Hizmet Memurları tarafından belirlenmiş olmak Elli beş yaşından daha küçük yaşta bulunmamak.

ÖZEL HUZUREVİ AÇMAK İÇİN NE YAPILMASI GEREKİR?

Özel huzurevi açmak ve işletmek  için Sosyal Hizmetler Dairesi’nden izin alınması gerekmektedir.


ÖZEL HUZUREVİ AÇABİLMEK İÇİN ARANAN KOŞULLAR NELERDİR?

Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak ( Ancak Bakanlar Kurulunun uygun bulduğu yabancı gerçek veya tüzel kişiler de bu Yasada öngörülen kurallar tahtında ve bu maddede belirtilen koşulları yerine getirmeleri durumunda özel huzurevi açabilir ve/veya çalıştırabilirler. )

Yirmi beş yaşını bitirmiş olmak

Affa uğramış olsa dahi beş yıldan fazla hapis cezasına çarptınlmamış olmak veya kasten adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde imal etme, ithal etme, tasarrufunda bulundurma, kullanma veya alıp satma, ırza geçme veya ırza geçmeye teşebbüs veya benzeri suçlardan, dolandıncılık. hileli iflas, rüşvet almak veya vermek veya hırsızlık suçlarından biriyle mahkum olmamış olmak.( Başvuru sahibi, yukarıda öngörülen suçların herhangi birinden mahkum olmadığını gösteren belgeyi, Polis Genel Müdürlüğünden sağlar.)

Bulaşıcı hastalığı olmadığını, akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu gösteren Sağlık Kurulu Raporu sahibi olmak.

ÖZEL HUZUREVİ BİNASI  HANGİ KOŞULLARA SAHİP OLMALIDIR?

Özel huzurevi olarak açılacak ve/veya işletilecek bina veya yerin

 • Yapısal olarak huzurevi işletilmeye uygun olması;
 • Yapısal ve donanım açısından temizlik, hijyen ve sağlık koşullanna uygun olması, yeteri kadar ısıtmasoğutma havalandırma, yangın güvenlik ve diğer ihtiyaçları karşılayabilecek donanımda olması;
 • Binanın  mimari olarak, yaşlı kişilerin odaları, oturma salonları, banyo, yemek salonları, bahçe ve benzeri düzeni huzurevi amaçlanna uygun olması gerekmektedir.

ÖZEL HUZUREVİ İŞLETME İZNİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ TARAFINDAN NASIL VERİLİR?

 • Özel huzurevinin çalışma usullerini, hizmet verecek personele ve hizmet-lerine ilişkin bilgiler ile yaşlı kişi kabul işlemlerine ilişkin iç hizmetlerinin detaylı izahı yazılı olarak Sosyal Hizmetler Dairesi’ne  ibraz edilir.
  • Özel huzurevi olacak binanın donanım ve yapısal özelliklerine ilişkin teknik hususlar Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle düzenlenir.
  • (5) Özel huzurevi sahibi veya çalışanı özel huzurevinde bulunan yaşlıya borç yükleyecek şekilde herhangi bir belgeye imza attıramaz, yaşııyı borçlandıramaz.
  • Özel huzurevi sahibi veya çalışanı özel huzurevinde bulunan yaşlının mal varlığı ile ilgili mahkeme kararı olmadan mirasından pay alamaz.

ÖZEL HUZUREVİ İŞLETME İZNİ NE KADARDIR?

İşyeri izni için, asgari ücret kadar; İşletme izni için, aylık asgari ücretin yarısı kadar Harç alınır. Özel huzurevinin devir ve nakil işlemlerinde  ise asgari ücret kadar harç alınır.


HANGİ KOŞULLARDA SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ ÇOCUKLARI HİMAYE ALTINA ALIR?

Anne ve  babasının ve ne de vasisinin olmadığı veya ana veya babası veya vasisi tarafından terk edildiği ve terkedilmiş olduğu veya kayıp olduğu;

Anne veya babasının veya vasilerinin, hastalık veya akıl hastalığı veya sakatlık veya başka iş görememezlik veya başka durumlar nedeniyle, kalacak uygun yer, bakım veya yetiştirilme olanaklarından yararlanmasının önlendiği ve o çocuğu himayesine almaya ehil, uygun veya istekli bir kişinin veya kişilerin bulunmadığı  durumlarda, çocuğun  refahını sağlamak amacıyla, çocuk  18 yaşını doldurana kadar   Sosyal Hizmetler Dairesi çocuğu himayesine almakla görevlidir.

Anne ve  babasının ve ne de vasisinin olmadığı veya ana veya babası veya vasisi tarafından terk edildiği ve terkedilmiş olduğu veya kayıp olduğu;

Anne veya babasının veya vasilerinin, hastalık veya akıl hastalığı veya sakatlık veya başka iş görememezlik veya başka durumlar nedeniyle, kalacak uygun yer, bakım veya yetiştirilme olanaklarından yararlanmasının önlendiği ve o çocuğu himayesine almaya ehil, uygun veya istekli bir kişinin veya kişilerin bulunmadığı  durumlarda, çocuğun  refahını sağlamak amacıyla, çocuk  18 yaşını doldurana kadar   Sosyal Hizmetler Dairesi çocuğu himayesine almakla görevlidir.


HİMAYEYE ALINAN ÇOCUKLAR NEREYE YERLEŞTİRİLİR?

0-12 yaş arası, çeşitli nedenlerle terk edilmiş, ebeveynlerini kaybetmiş, ihmal ve istismara uğramış ya da anne veya babasının veya vasilerinin, hastalık veya akıl hastalığı veya sakatlık veya başka iş görmemezlik veya başka durumlar nedeniyle çocuğa bakamadığı ve bakacak başka kimsenin de olmadığı durumlarda olan çocuklar Sosyal Hizmetler Dairesi’nin himayesine alınırlar ve Lefkoşa  Çocuk Yuvası’na yerleştirilirler.
Himayemizde olup en az 18 yaşını tamamlamış olan gençler, sosyal ve psikolojik yönden hazır duruma gelmiş olmaları halinde Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Yarı Bağımsız Hayata Geçiş Evlerine yerleştirilirler.                                                                                                                                                    

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve SOS Çocuk köyü Derneği arasında yapılan protokol çerçevesinde Lefkoşa Çocuk Yuvası’na yerleştirilen çocuklar uzmanların programladığı bir uyum sürecinden geçtikten sonra SOS Çocuk Köyüne yerleştirirler.
SOS Çocukköyünde, Gençlik evlerinde toplam 108 çocuğumuz barındırılmaktadır.
Yuvada koruma altına alınan çocukların tüm gereksinimleri Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından karşılanmaktadır.
SOS Çocuk Köyü ve Gençlik Evlerinde barındırılan çocuklara ve yarı bağımsız yaşamda olan çocuklara asgari ücretin %70’ı oranında katkı yapılmaktadır. Çocukların fiziksel ihtiyaçları ve sorunları ise sürekli olarak Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından yapılan ziyaretlerle çözülmeye çalışılmakta ve gerektiği zamanlarda yeteneklerine uygun meslek dallarına yönlendirilmektedirler. Çocuklarımızın her türlü sosyal ve kültürel etkinlikleri ile yakından ilgilenilmektedir.     


  

EVLAT EDİNME KOŞULLARI NELERDİR?

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde oturan veya dilekçe tarihinden hemen önceki son iki yıl içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet etmekte olan bir kişi ya da eşlerin her ikisinin başvurusu üzerine, bir küçük evlat edinilebilir.
 • Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 yaş daha büyük olması ya da 25 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

EVLAT EDİNMEK İÇİN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

 • Sosyal İnceleme Raporu.
 • Nüfus Baş yazmanlığından çocukları olmadığına dair belge.
 • Evlenme belgesi.
 • Eşlerle ilgili Muhtardan İkametgah belgesi.
 • Muhtardan Birlikte Yaşama Belgesi.
 • Sabıka kayıt belgesi (Polis Genel Müdürlüğünden alınacak).
 • Eşlerin sağlıklı olduklarına dair rapor.
 • Taşınır-taşınmaz mal belgesi  (koçan).
 • Kimlik kartı fotokopileri.
 • Eşlerin dilekçesi.
 • Eşlerin maaş pusulası.
 • Mezuniyet belgeleri.
 • Aile resimleri (5 adet).
 • Vesikalık resim (3’er adet).

KORUYUCU AİLE NEDİR?

Koruyucu Aile Hizmeti, kurum bakımı ve evlât edinme hizmetlerinde olduğu gibi çocuğun ailesinin yerine geçerek ebeveynlik rolünün hemen hemen bütün yönleriyle üstlenilmesini içeren bir hizmet türüdür. Koruyucu Aile bakımının kurum bakımından en önemli farkı, topluca bir bakım tarzı olmaması ve seçilmiş bir ailenin çocuğun bakımını üstlenmesidir. Evlât edinmeden farkı ise, bakımı üstlenen aile ile çocuk arasında yasal bir anne-baba ve çocuk bağının olmamasıdır.

Aile yanında türlü sebeplerle bakılamayan, evlât edinilmesi mümkün olmayan çocukların, uygun aileler yanında Sosyal Hizmetler Dairesinin gözetimi ve denetiminde kısa veya uzun bir süre için bakılmaları olarak tanımlanan Koruyucu Ail bakımı, çocuğun aile ortamında yetişme, özel ilgi görme hakkını koruyan bir hizmet olarak kabul edilmektedir.

Koruyucu Aile çalışmaları gönüllü ve ücretli olarak sınıflandırılmaktadır.

Gönüllü Koruyucu Ailelere verilen çocukların bakımı Sosyal Hizmetler Dairesi  kontrolünde ve denetiminde yapılmakta,  fakat maddi yönden tüm ihtiyaçları aile tarafından karşılanmaktadır.

Ücretli Koruyucu Aileler ise; Sosyal Hizmetler Dairesi’nin  kontrol ve denetimi yanında, aileye çocuk için maddi destek yapılmasıdır.


KORUYUCU AİLE OLMA KOŞULLARI NELERDİR VE HANGİ EVRAKLAR İSTENİR?

KKTC vatandaşı olup, KKTC’de sürekli ikamet eden okur-yazar kişiler, koruyucu aile olmak üzere Kaza Sosyal Hizmetler Dairesine başvurabilir.

Koruyucu aile olmak üzere Kaza Sosyal Hizmetler Dairesine başvuran kişilere koruyucu ailenin esasları ve işleyişi ile koruyucu aileye yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilerek ilk görüşme yapılır. Uygun bulunan ve istekli olan müracaatçıya “İlk görüşme formu” doldurulur ve yazılı başvurusu alınarak aşağıdaki belgeler (ikişer adet) hazırlatılır. Bu belgeler evli başvuru sahiplerinin her ikisinden de istenir. istenilen Evraklar:

 • Fotoğraf
 • Kimlik Kartı fotokopisi
 • Evliler için Evlenme Belgesi.
 • İkametgâh Belgesi.
 • Gelir durumlarını gösteren belgeler.
 • (F) Emniyet Gn. Müdürlüğü’nden  alınacak adli sicil raporu 
 • (G) Sağlık Kurulu Raporu.

SINAMA NEDİR VE SÜRESİ NE KADARDIR?

Sınama (Gözetim), çeşitli nedenlerle suç işleyip Mahkeme huzuruna çıkarılan suça itilmiş çocuk ve gençlerin yeniden suç işlemelerini önlemek ve bir eğitim süzgecinden geçirilerek topluma kazandırılmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin çoğunluğunu çocukların teşkil ettiği kimseleri Sosyal Hizmetler Dairesinin kontrolüne verme işlemidir. Mahkeme bu kararlarını verirken, sıkı işbirliği içerisinde olduğu Sosyal Hizmetler Dairesinin hazırladığı sosyal inceleme raporunu da dikkate alarak karar vermektedir.
Sınama süresi 1-3 yıl arasında değişmektedir. Sınamada bulunan çocuk veya genç, aile ve çevresiyle birlikte bir bütün olarak ele alınmaktadır.

KKTC’DE KREŞLERİN DENETİMİNİ KİM YAPAR?

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin rutin denetimleri, açılış izni ve gerekli niteliklerin yerine getirilmesi koşulunda Tescil belgeleri Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından, Kreş Emirnamesi’ne uygun olarak verilmektedir.

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ NELERDİR?

GADEM (Gençlik Aile Destek ve Eğitim Merkezi) ÇOGEM (Çocuk ve Gençlik Merkezi), ŞÖDAM (Şiddet Önleme ve Danışma Merkezi)

ÖZEL KREŞ AÇMA BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Özel Kreş açmak isteyen veya Çocuk Bakıcısı olarak faaliyet gösterecek kişiler bir dilekçe ile Kaza Sosyal Hizmetler Dairesine başvururlar. Başvuru sahibinden (1) K.K.T.C. Kimlik Kartı örneği, (2) İkâmetgâh Belgesi, (3) Karakter Belgesi, (4) Sağlık Raporu, (5) Öğrenim durumunu gösterir belge örneği (noter tasdikli), (6) Kullanılacak binanın (eğer belliyse)adresi İstenir.

KREŞ AÇMA İZNİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR NELERDİR?

Özel Kreş açacak olanlardan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğünce 3’er nüsha olmak koşuluyla. a) K.K.T.C.Kimlik Kartı b) İkâmetgâh belgesi.(Mahalle Muh.) c) Öğrenim durumunu gösterir belge. ç) Karakter Belgesi. ( Polis Genel Md.'den ) d) Hizmet süresini gösterir belge ( Varsa ) e) Sağlık Raporu. (2)Kreş binasının İskân durumu hakkında Belediye İmar Müdürlüğün’den alınacak İskân raporu örneği. (3) Kreş Binasının bütün taksimatını gösterir Şehircilik ve Plânla- ma Müdürlüğünce tasdikli plân. ( Yeni inşa edilecek bina için ) (4) Binanın hizmet bölümlerini gösterir ( yatakhane, oyun odası, oyun bahçesi v.s. ) içten ve dıştan çekilmiş 3’er adet fotoğrafı. (5) Binanın tapusu ve kirada ise Kira Mukavalesi (tasdikli ör.) (6) Kuruluşun bir apartman katında açılması halinde apartman sakinlerinin her birinden yazılı izin. (7) Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğün’den alınacak rapor. (8) Emniyet ve Trafik Müdürlüklerinden alınacak rapor. (9) Binanın Sıhhi durumu ile ilgili olarak Temel Sağlık Dairesi’nden alınacak rapor.

KREŞTE SORUMLU MÜDÜRÜN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR?

a-Sosyal hizmet, çocuk gelişimi, eğitimi, psikolojisi, çocuk sağlığı alanlarından birinde yüksek öğrenim yapmış olması,
b-Yüksek Öğretmen Okulundan veya benzeri yüksek öğrenim kuruluşundan mezun olup okul öncesi öğretmeni ünvanını almış olması,
c-Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunu olup en az 3 yıl Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde çalışıp iyi sicil almış olması
d- İlkokul öğretmeni ünvanı alıp iyi sicile sahip olması.

KREŞLERDE GRUPLANDIRMA NEYE GÖRE YAPILMALIDIR?

Çocukların yaşları esas alınmak üzere genel gelişmelerine Kreşlerde gruplandırma yapılır: (1) 0 - 24 aylık bebekler ve yeni yürüme çağındaki çocuklar, (2) 25 - 48 aylık çocuklar, (3) 49 - 72 aylık çocuklar a)0 - 3 yaş grubunda ( 0-36 aylık ) en çok 7 çocuk bir grup oluşturur. Her grup için en az 1 çocuk bakıcısı görevlendirilir. b)3 - 6 yaş grubunda (37-72 aylık ) en çok 5 çocuk bir grup oluşturur. Her iki grup için en az 1 grup lideri ve her grup için 1çocuk bakıcısı görevlendirilir.