YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

YABANCI UYRUKLUYUM, KKTC’DE ÇALIŞMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Çalışmak amacıyla KKTC’ye gelmek isteyen yabancı uyruklular için, işverenleri KKTC’ye gelmeden önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni başvurusunda bulunmalı ve çalışan adına ön izin almalıdır. Bakanlığın bilgisi dışında, KKTC’ye Bakanlık tarafından düzenlenen ön izin tarihinden önce giriş yapmış ve çıkış yapmamış iseniz veya Ön İzin Onay Tarihi’nden çıkış giriş yapmışsanız, sizin adınıza işveren tarafından alınmış ön izin herhangi bir hüküm ifade etmez. Bu durumun tespiti halinde, sizin için yapılacak Çalışma İzni Başvurusu işleme konmayıp reddedilir. Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası gereği, bir işverenin işyerinde veya işinde çalışacak yabancı uyruklu kişilerin KKTC’ye pasaportları ile giriş yapmış olmaları ve giriş limanlarında KKTC’ye giriş vizelerini vurdurmuş olmaları şarttır. Ön İzin almış yabancı uyruklu çalışanların, Ön İzin Onayında Belirtilen İşte (işyerinde, işverenin yanında) ve Ön İzinde Belirtilen Meslekte çalışmak amacıyla KKTC’ye girmelerine izin verilir.

ÖN İZİN ALMADAN KKTC’DE ÇALIŞABİLİR MİYİM?

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen ön izin olmadan ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kişiler hiç bir işyerinde istihdam edilemez. Bu kişiler için Çalışma İzni Başvurusunda bulunulamaz. Bir Ön İzin sahibi işçinin KKTC’ye girişinden sonra Ön izinin verildiği işyerinde işe başlamaması halinde Ön İzni iptal olur ve çalışma izni başvuru hakkı düşer.

ÖN İZİNLE GİRİŞ YAPTIM, ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İÇİN NE YAPMALIYIM?

Yabancı uyruklu bir çalışan , KKTC’ye çalışmak amacıyla gelmek istiyorsa İşvereni tarafından kendisi adına Bakanlıktan ön izin alınmalıdır. Çalışanı adına ön izin alan işveren, çalışanın adaya girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde, çalışanın çalışma izni işlemlerinin tamamlanması için Bakanlığın ilgili birimine ( Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri) başvurmalı ve en geç 30 gün içinde bu işlemleri tamamlamalıdır. Bakanlık tarafından değerlendirilen çalışma izni başvurusunun uygun bulunması halinde yabancı uyruku kişilere çalışma izni verilir. Bakanlık tarafından düzenlenen çalışma izni çalışanın pasaportuna işlenir. Mühür vurma işlemi olarak isimlendirilen bu işlem Çalışma İzin Merkezi’ ( Binbir Çeşit Mağazaları Yanı- Lefkoşa) nde yapılır.

BAKANLIĞIN ÇALIŞMA İZNİ VERME KRİTERLERİ NELERDİR?

İşyerinde çalışma izni ile yabancı uyurklu işçi istihdam etmek isteyen işverenler Bakanlığın onayı ile yurt dışından getirttikleri işçiler için gerekli çalışma iznini almak amacıyla Yabancıların Çalışma İzinleri ve Tüzüğü’nde öngörülen süreler içerisinde başvuruda bulunmak ve gerekli izinleri almak zorundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yabancı uyruklu işçilere çalışma iznini, işverenin işyerinde veya işinde, o işyerinin faaliyet sahası, ihtiyaç duyulan iş ve meslek dalları ile eleman ihtiyacını göz önüne alarak verir ve verilen çalışma izni o işyerine mahsustur.

ÇALIŞMA İZNİMLE AYNI ANDA BİRDEN ÇOK İŞTE ÇALIŞABİLİR MİYİM?

Çalışma izni ile bir işyerinde çalışıyor iseniz, izinde belirtilen işyerinden başka bir işyerinde veya başka işverenin yanında çalışamazsınız.

ÇALIŞMA İZNİ İPTALİ NEDİR?

Çalışma izniniz olmasına rağmen, İzin verildiği tarihte işe başlamamınız İşe başladıktan sonra devam etmemeniz Hizmet akdinin işveren ya da sizin tarafınızdan fesh edilmesi halinde, Çalışma İzni geçersiz olur ve Bakanlık tarafından iptal edilir.

ÇALIŞMA İZNİ’NİN SÜRESİ NE KADARDIR?

Çalışma İzni en az 6 aylık ve en fazla 1 yıllık süre için düzenlenir. 6 aylık veya 1 yıllık çalışma izni süresinin dolmasından sonra, aynı işyeri-işletme ve meslekte, aynı işverenle çalışmaya devam etmeniz halinde Çalışma İzni’nin yenilenmesi gerekmektedir.

ÇALIŞMA İZNİNİN HARCI NE KADARDIR?

2016 yılı itibariyle:
1. Süreli Çalışma İzinleri;

A. 6 Ayı geçmeyen 160 TL
B. 6 Ayı geçen, 12 ayı geçmeyen 346 TL
C. 12 Ayı geçen, 24 ayı geçmeyen 692 TL
2. İş Yapma İzni 737 TL
3. Öğrenci Çalışma İzni ;

A. 6 Ayı geçmeyen 96 TL
B. 6 Ayı geçen 12 ayı geçmeyen 192 TL
4. İş Kurma İzni;
A.6 Ayı geçmeyen 964 TL
B.6 Ayı geçen, 12 ayı geçmeyen 1,905 TL
C.12 Ayı geçen, 24 ayı geçmeyen 3,796 TL
5. TC ve 3. Ülke Kamu Kuruluşları’ndan geçici görevle KKTC’deki kurumlarda görevlendirilen yabancı uyruklu kamu görevlilerinine verilen izin 105 TL

ÇALIŞMA İZNİ HARCINI KİM ÖDER?

Çalışma izni alınması ilgili olarak yapılacak her türlü gider ve harç ödemeleri, İŞVEREN tarafından karşılanır. Bu amaçla yapılan giderler ve işveren ödemeleri için , işverenler tarafından işçinin ücretinden kesinti yapılamaz, işçiden herhangi bir ödeme talebinde bulunulamaz.

ÇALIŞMA İZNİMİN SÜRESİ BİTTİ,UZATMAK(YENİLEMEK)İÇİN NE YAPMALIYIM?

Çalışma izninin yenilenerek uzatılması işlemi, "Çalışma İzni Uzatma" olarak adlandırılır. Çalışma İzni Uzatma başvurusunda bulunabilmesi için, çalışma izni sahibi işçinin süresi dolan 1 yıllık izin döneminin 135 günden fazla süresini yurtdışında geçirmemiş olması esastır. Süresi sona eren çalışma izninin uzatılması için , sürenin bittiği tarihten itibaren en geç 3 ay (90 gün) içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma iznin bittiği tarihten geriye doğru en fazla 2 aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusu yapılabilir.

KKTC'dE ÇALIŞAN VE ÇALIŞACAK OLAN YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARA TAVSİYELER

YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLARIN BİLMESİ GEREKENLER!

! İşvereninizin Çalışma İzni alması için gerekli sürelerde başvuru yapmasını ve izin işlemlerini tamamlayıp tamamlamadığını takip ediniz.
!Yasalarda belirtilen süreler sonunda işvereninizin Çalışma İzni İşlemlerinizi tamamlaması halinde çalışmaya devam etmeyiniz, Bakanlığımıza şikayetçi olunuz.
! KKTC’de bulunduğunuz sürede geçerli bir giriş vizesi veya çalışma izni mühürüne sahip olmaya özen gösteriniz.
! Çalışma İzni alınmış yabancı uyrukluların, Çalışma İzni’nde belirtilen işte veya işyerinde, işverenin yanında ve belirtilen meslekte çalışması Yasa gereğidir.
! Süresi sona eren çalışma izninizin aynı işyerinde veya işte çalışmaya devam etmeniz halinde üç ay içerisinde yenilenmesi gerekmektedir.
! Her ne şekilde olursa olsun iş ilişkinizin işverenle sona ermesi halinde Bakanlığa başvurup çalışma izninizi iptal ettirmeminz halinde hakkınızda cezai işlem yapılır.
! Yukardaki hususların ez birinin varlığı halinde para cezasına maruz kalabilir ve/veya yasa dışı ( kaçak) işçi durumuna düşebilirsiniz. Yabancı uyruklu kişilerin kendi   
   kusurları dışında işverenlerin belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı uğrayacakları her türlü maddi zarardan işveren sorumludur.
! Yabancı uyuruklu işçiler, KKTC’de mevcut çalışma yasalarına göre çalıştırılmaktadır. ! KKTC’de kaçak duruma düşen çalışanlar, Yasa gereği cezaya düştükleri tarihten itibaren , her gün, günlük asgari ücret miktarında ( 84.65 TL) ceza ödemek zorundadırlar ve yine Yasa gereği KKTC’de kaçak işçi çalıştırmanın cezası 5 asgari ücrettir.
! Yabancı uyuruklu işçiler , Bakanlığımıza bağlı,
        Çalışma İzin Merkezi ‘ne ÇALIŞMA İZNİ İŞLEMLERİ için,
        Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne İŞ YASASI KAPSAMINDAKİ , ÜCRET-ÇALIŞMA SAATLERİ-YILLIK IZIN-HAKSIZ FESİH- VB. işlemleri için
        Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne SOSYAL SİGORTALAR YASASI KAPSAMINDAKİ SİGORTA YATIRIMLARI
         İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü’ne İHTİYAT SANDIĞI YASASI KAPSAMINDAKİ İHTİYAT SANDIĞI YATIRIMLARI işlemleri için,

bilgi ve şikayetlerini iletmek amacıyla başvurabilirler. *Ayrıca ALO 102 İHBAR HATTI’NA ve web sitemize şikayetlerini iletebilirler.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ İÇİN ARANAN BELGELER VE FORUMLAR

ÖNİZİN BAŞVURULARINDA ARANAN BELGELER?

 • 1 Set Ön İzin Formu
 • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu  olmadığını gösteren belgeler
 • 3.Ülke Vatandaşı ise Banka Teminatı Mektubu
 • Pasaport Fotokopileri
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname
 • Çalışma Dairesi’nden İstihdam Yönünden Uygunluk Onayı

ZİYARETÇİ İZNİNİN ÇALIŞMA İZNİNE ÇEVİRME İŞLEMLERİ İÇİN ARANAN BELGELER

 • Eşi veya anne babası KKTC Vatandaşı olan şahısların geçerli bir giriş izni ve ziyaretçi iznine sahip olması gerekir.
 • KKTC Vatandaşı olan şahsın kimlik kartı veya fotokopisi Müracaat ve İstihdam Talep Formu
 • İşsyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
 • Eşi KKTC Vatandaşı ise evlilik cüzdanı ve fotokopileri
 • Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı’ndan işçinin yeni kayıt belgeleri
 • Hizmet Akdi ve İşçi Kartı
 • Sağlık Raporu
 • 3. Ülke Vatandaşı şahıslara teminat mektubunun aslı ve fotokopisi
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekalet Belgesi
 • Vergi Dairesi’nden İşçinin Vergi Güvenlik Belgesi

OTURMA İZNİNİ ÇALIŞMA İZNİNE ÇEVİRME İŞLEMLERİ İÇİN ARANAN BELGELER?

 • Müracaat ve Talep Formu
 • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
 • Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden işçinin yeni kayıt belgeleri
 • Eşinin Pasaportu ve fotokopileri
 • Evlilik Cüzdanı ve fotokopileri
 • Kendi pasaportu ve fotokopileri
 • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
 • Sağlık Raporu
 • 3. Ülke Vatandaşı ise Banka Teminat Mektubu
 • Vekalet ile yürütülüyorsa vekaletname

18 YAŞINI KKTC’DE TAMAMLAMIŞ ŞAHISLARIN OTURMA İZNİNİN ÇALIŞMA İZNİNE ÇEVRİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER?

 • Müracaat ve Talep Formu
 • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden Borcu olmadığını gösteren belgeler
 • 18 yaşını KKTC’de tamamlamış ve geçerli bir ziyaretçi izni veya giriş izni olması
 • Anne ve babasının geçerli bir çalışma izni olması halinde Polis Genel Müdürlüğü’nden Giriş – Çıkış Belgesi
 • TC Lefkoşa Elçiliği’nden Nüfus Kayıt Örneği
 • Alınacak Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden işçinin yeni kayıt belgeleri
 • Sağlık Raporu Hizmet Akdi ve İşçi Kartı
 • 3. Ülke Vatandaşı ise Banka Teminat Mektubu
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname

TAŞINMAZ MALI OLUP HERHANGİ BİR GEÇERLİ VİZEYE SAHİP OLAN ŞAHISLARIN ALACAĞI İZİNLER İÇİN GEREKLİ BELGELER?

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN

 • Müracaat ve Talep Formu
 • Taşınmaz Mal Koçanı
 • Geçerli Vize
 • İşyeri Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
 • Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı’na işçinin yeni kayıt belgeleri
 • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
 • Sağlık Raporu
 • 3. Ülke Vatandaşı Şahıslara teminat mektubunun aslı ve fotokopisi
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekalet Belgesi
 • Vergi Dairesi’nden İşçinin Vergi Güvenlik Belgesi

İŞ KURMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Taşınmaz Mal Koçanı
 • Geçerli bir vize
 • İş Kurma için gerekli tüm belgeler

ÇALIŞMA İZNİNİN İŞ KURMA İZNİNE ÇEVRİLMESİ?

 • İki suret iş kurma izni evrağı
 • İşyerine ait Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
 • İçinde bulunduğumuz yıla ait onay belgeleri ( Orjinal)
 • Sosyal Sigortalar Dairesi’nden işveren adına borcu yoktur yazısı veya Sosyal Sigortalar Dairesi’nden SS2 Kayıt Formu
 • Şirket Tüzüğü ( Ana Sözleşme)
 • Şirket Tescil Numarası’nın yazdığı pembe kartın fotokopisi
 • Vergi Dairesi’nden işveren adına borcu olmadığına dair belge
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname
 • Vergi Yükümlü Levhası İşyerinden çıkış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuru yapılmalıdır.

MAHKEME KARARI İLE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI OLAN KİŞİLERİN ÇALIŞMA İZNİ ÇIKARMASI İÇİN İSTENEN BELGELER?

 • Müracaat ve Talep Formu
 • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden Borcu olmadığını gösteren belgeler
 • Mahkeme kararı ile yurt dışına çıkış yasağı olduğuna dair belge
 • İşçinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’ne kayıt belgeleri
 • Sağlık Raporu Hizmet Akti ve İşçi Kartı
 • Üçüncü Ülke Vatandaşı ise Banka Teminat Mektubu
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname

İŞYERİNİN İFLAS NEDENİYLE FAALİYETİNİN SONLANMASI VEYA İŞVERENİN VEFAT ETMESİ DURUMUNDA

 • Müracaat ve Talep Formu
 • Eğer İşyeri iflas etmiş ise veya faaliyeti sonlanmış ise Vergi Dairesi’nden bunu belgeleyen evrak
 • İşverenin vefat etmesi durumunda ise ölüm belgesi
 • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığına dair belgeler
 • İşçinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’ne kayıt belgeleri
 • Sağlık Raporu Hizmet Akti ve İşçi Kartı
 • Üçüncü Ülke Vatandaşı ise Banka Teminat Mektubu
 • Vekalet yürütülüyorsa vekaletname

İLK İŞLEM(ÖN İZİN İŞLEMİ)İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR?

 • Ön izin formu
 • Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı’ndan işçinin kayıt belgeleri
 • Vergi Dairesi’nden işçinin Vergi Güvenlik Belgesi
 • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
 • İşçinin Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Sağlık Raporu
 • Üçüncü ülke vatandaşı şahıslar için Teminat Mektubu Aslı ve Fotokopisi
 • Müracaat Formu
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekalet Belgesi

YATAY GEÇİŞ-TRANSFER İŞLEMLERİNDE GEREKLİ EVRAKLAR?

 • İşçi adına Sosyal Sigortalar Dairesi’nden alınmış B3 Formu
 • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
 • Müracaat ve İstihdam Talep Formu
 • Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı’na işçinin yeni kayıt belgeleri
 • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
 • Sağlık Raporu
 • Üçüncü Ülke vatandaşları için Teminat Mektubu’nun Aslı ve Fotokopisi
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekalet Belgesi
 • Vergi Dairesi’nden işçinin Vergi Güvenlik Belgesi

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZNİNİN AYNI İŞYERİNDE NORMAL ÇALIŞMA İZNİNE ÇEVRİLMESİ?

 • Müracaat ve Talep Formu
 • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
 • Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden işçinin kayıt belgeleri
 • Okuldan mezun olduğuna dair diploması
 • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
 • Sağlık Raporu
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname
 • Üçüncü Ülke Vatandaşı ise Banka Teminat Mektubu

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZNİ İLK İŞLEM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR?

 • İki suret Öğrenci İstihdam Talep Formu
 • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
 • Öğrenci Belgesi ‘nin Aslı ve Fotokopisi
 • Başvuru anında Öğrenci Vizesi bitiminde en az 3 ay zamanı olmalı
 • Pasaport Fotokopileri
 • Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden işçinin kayıt belgeleri
 • Sağlık Raporu
 • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname

ÖĞRENCİ ÇALIŞMA İZNİ UZATMA İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR?

 • İki suret öğrenci uzatma istihdam talep formu
 • Öğrenci belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı’ndan işçinin borcu olmadığını gösteren belgeler
 • Vergi Dairesi’nden işçinin Vergi Güvenlik Belgesi
 • Hizmet Akti ve İşçi Kartı
 • Sağlı kRaporu
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekalet Belgesi

AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMA İZNİ UZATMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR?

 • Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı’ndan işçinin veya işverenin borcu olmadığını gösteren belgeler
 • Vergi Dairesi’nden işçinin Vergi Güvenlik Belgesi
 • Sağlık Raporu
 • Hizmet Akti Uzatma Başvuru Formu
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname

İŞ KURMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR?

 • 2 Suret İş Kurma Evrağı
 • İşyerine ait Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden ‘’ Borcu Yoktur’’ yazıları
 • İçinde bulunduğumuz yıla ait Onay Belgeleri ( Aslı)
 • Pasaportunun Fotokopisi ( Resimli Sayfa, Arka Sayfa ve Geçerli Vizenin Olduğu Sayfalar)
 • Şirketin Tescil Numarası’nın Yazdığı Sayfanın Fotokopisi ( Pembe Kartın Fotokopisi)
 • Sosyal Sigortalar Dairesi’nden İşveren Adına Alındı Belgesi ( SS2)
 • Şirket Tüzüğü ( Ana Sözleşme)
 • Vergi Yükümlülük Belgesi Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname

İŞ KURMA İZNİ UZATMA İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • 2 Suret İş Kurma Evrağı
 • İşyerine ait Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden ‘’ Borcu Yoktur’’ yazıları
 • İçinde bulunduğumuz yıla ait Onay Belgeleri ( Aslı)
 • Pasaportunun Fotokopisi ( Resimli Sayfa, Arka Sayfa ve Geçerli Vizenin Olduğu Sayfalar)
 • Şirketin Tescil Numarası’nın Yazdığı Sayfanın Fotokopisi ( Pembe Kartın Fotokopisi)
 • Sosyal Sigortalar Dairesi’nden İşveren Adına Borcu Yoktur Belgesi
 • Vergi Dairesi’nden İşveren Adına Borcu Yoktur Belgesi
 • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname

İŞ YAPMA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR?

 • 2 Suret İş Yapma Evrağı
 • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden borcu olmadığını gösteren belgeler
 • Ferdi Kaza Sigortası Toplamı: 53.000 TL: Ölüm Teminatı: 30.000 TL +Sürekli Sakatlık:20.000 TL+ Tedavi Masrafı: 3.000 TL
 • Gelecek Olan Şahısların Pasaport Fotokopileri
 • İki işyeri arasındaki sözleşmenin Pul Yasası’na uygun olarak Vergi Dairesi’nden onaylatılması gerekmektedir.
 • 3 Kopya Ön İzin Formu Vekalet ile yürütülüyorsa Vekalet Belgesi