TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ile kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi,

·         kişilerinin cinsiyetine, cinsel yönelimine ve/ veya cinsiyet kimliğine bağlı olarak maruz kaldıkları ayrımcılıkları gidermek;

·         sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamda eşit haklara sahip bireyler olarak hak ve özgürlüklerini  icra etmelerini sağlamak;

·         kişilerin insan hakları temelinde fırsat ve kaynaklara erişimini güvence altına almak,

·         kadınları  her türlü şiddetten ve cinsel sömürüden korumak

amacıyla  en kısa sürede fiilen çalışmaya başlayacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi hizmetlerini insan hakları temelinde, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil ve etkili bir şekilde sürdürmeyi hedetlemekte; hizmetlerin sunulması ve yürütülmesi sırasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, doğum yeri, yaş, medeni hal, fiziksel durum, göçmen ya da mülteci olmak, ekonomik ve diğer toplumsal konumları ve benzeri nedenlerle ayrım yapmamayı amaçlamaktadır.

Daire  ve Şubeleri tarafından uygulanacak plan ve projeler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurultayı’nda üretilen “Eylem Planı” ve Danışma ve İzleme Konseyi’nin ürettiği tavsiye nitelikli kararlar ekseninde tasarlanacaktır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi,  “Ekonomi, Planlama ve Eğitim Şubesi”, “Şiddeti Önleme ve Ayrımcılıkla Mücadele Şubesi” olmak üzere 2 şube ile çalışacaktır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının makro düzeyde uygulanabilmesi için üç bakanlıkta  (içişleri, Eğitim ve Maliye) Cinsiyet Odak Noktalarının kurulması ve bu noktaların  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi ile koordineli bir şekilde çalışması planlanmaktadır.

Dairenin gerekli gördüğü ilçelerde şiddetin önlenmesi ve koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasına yönelik destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla  Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezlerinin  kurulması öngörülmektedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası kapsamında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda etkili hizmet vermek ve şiddet vakalarına anında müdahale etmek maksadıyla Polis Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlükleri ve Hastanelerin (Acil Servis) personeli içerisinden Dairenin talebi üzerine ilgili ita amirleri tarafından görevlendirilecek Şiddete Müdahale Birimleri oluşturulması hedeflenmektedir.

Hizmet alanı ile ilgili konularda uluslararası ve yerel örgütlerle işbirliğinde bulunmak, organizasyonlara katılmak, Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığı Önleme Sözleşmesi (CEDAW), Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler kararları ve raporları ve Avrupa Birliği direktifleri ve uygulamaları başta olmak üzere, uluslararası antlaşmalar, belgeler ve kararların öngördüğü görev ve yükümlülükler doğrultusunda politikalar üretmek, Topumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin görevleri arasında yer almaktadır.

Select "Edit Content" from the Edit (Pencil Icon) Action Menu.